1929 – 1938:

Již v roce 1871, kdy byl založen na Moravě první hasičský sbor si lidé uvě­domovali, že takové hašení požárů jaké se provádělo, není možné. Důkazem jsou požáry, kde nejednou lehla popelem i celá obec. Také v Moravských Málkovicích byla 9. května 1929 svolána schůze, kde měl být založen sbor dobrovolných hasičů. Schůzi občanů svolal starosta obce p. Fr. Klvač do hostince Josefa Vítka. Jelikož se sešel malý počet občanů, usnesli se, že se pokusí o založení sboru v hostinci p. Josefa Vítka dne 29. června 1929. Za župu byli přítomni p. Leopold Albrecht – župní starosta, p. Macha, p. Foltánek a p. Burian – členové župního výboru. Z místních občanů se přihlásilo 26 členů. Na návrh župního starosty byly provedeny volby funkcionářů.

Největší bolestí nového sboru byla finanční stránka. Že obětavost a chuť k práci byla, je vidno z toho, že členové chodili po okolních vesnicích konat sbírky na zakoupení hasičské výzbroje.

V červnu se vzdává funkce starostenské p. Kozák Tom. a na jeho místo na­ stupuje místostarosta Klvač Fr. Na výborové schůzi 18. července 1929 byl po­dán návrh na zakoupení ruční stříkačky. Tato byla zakoupena od sboru dob­rovolných hasičů z Vyškova za 9 000,- Kč. Z Vyškova bylo též zakoupeno 200 m hadic, 9 ks šroubení, 5 ks lezeckých pásů a 7 ks obyčejných pásů za cenu 4 240,- Kč. Taktéž bylo zakoupeno 20 ks přileb za 1 800,- Kč. Stříkačka a vý­zbroj byly umístěny na obecním domě. Dále sbor nakupuje pro své členy 17 ks pracovních obleků od pana Šímy z Ivanovic za 1 500,- Kč.

Na valné hromadě sboru byl zvolen starostou br. Machálek Jan. Sbor ode­bírá tyto časopisy: Hasičskou ochranu a Hasičský věstník. V roce 1933 do sa­maritánské služby vstupují dvě sestry Emilie Harásková a Marie Kužílková. Že sbor má lepší sympatie a pochopení z řad občanů je vidět z toho, že je v ro­ce 1937 zakládán odbor žen a dorost hasičstva. Odbor žen čítá 16 členek a odbor dorostu 14 členů.

  1. září 1931 konal sbor záchranné práce při požáru u Skořinského v Rybníčku a 21. října je sbor volán k požáru ve Švábenicích u Kong. Pištělky, kde záchranné práce byly velmi těžké následkem velké zimy.
  2. dubna 1933 sbor zasahuje při požáru u J. Karáska v Orlovicích a 17. června znovu v Orlovicích při požáru u pana Trávníčka. 14. března 1931 v 1.00 hod. v no­ci nastupují hasiči k záchranným pracem k požárům mlatů rolníků Kalivody Leop. a Jana Štěrby. Ani si hasiči po těžké práci neodpočinuli a utíkají k no­vému požáru u Josefa Vítka, kde hořel ml,at. Požáry byly úspěšně lokalizovány. Zde je jasný důkaz, že práce hasičů je velice těžká a nebezpečná.
  3. května toho roku sbor likviduje požár v Medlovicích u pana Bacha a Krejčíře.
  4. června 1935 vypukl požár v Hošticích. Jelikož v místě mají motorovou stříkačku, zúčastnilo se 14 bratří bez stroje. Po dobu žní konají bratři požární žňové hlídky. Sbor na svůj vlast­ní náklad zhotovil na potoce u mostu v Rozlámaninách provizorní vodní nádrž a zároveň postavil na obecním domě stožár na sušení hadic. Výlohy činí 660,- Kč.

1939 – 1969:

Od roku 1938 až po rok 1945 není vedena kronika a ani zápisy ze schůzí nejsou dochovány. První zápis po 2. světové válce je 12. ledna 1946. 11. února 1946 se projednává zakoupení motorové stříkačky, která je dovezena ze Slavkova 19. dubna 1947. 25. května 1947 bylo slavnostní svěcení stříkačky. Na její zaplacení se vybralo sbírkou po vesnici 12 657,- Kč. Kmotřenky paní Hanáčková a Slámová darovaly na stříkačku 5 900,- Kč.

V roce 1948 se jedná o dostavbě hasičského skladiště ve výši 200 000,- Kč. Je dán návrh na zakoupení vozidla pro přepravu stříkačky k požárům přes pole a také se v roce 1950 kupuje auto Tatra. Byla opravena vodní nádrž v Rozlámaninách, dodělána vodní nádrž u mo­stu a dán návrh na zřízení vodní nádrže v zahradě paní M. Tměné č. 38. Kupuje se nové auto a stříkačky PS 8. V roce 1966-1968 se buduje Požární zbrojnice. 29. července 1969 slaví místní organizace 40. výročí svého založení a k 25. výročí osvobození ČSSR byla Požární zbrojnice předána sboru k úplnému hospodaření.

Požárníci místního sboru zasahují při požáru u pana Pernici v roce 1952. V lednu 1963 hořelo ve vepříně místního JZD.

1970 – 1989:

V roce 1970 pomáhají místní požárníci při požáru u paní Škůrkové a 6. února 1971 u požáru ve Švábenicích.

V roce 1972 se kupuje od Vojenské správy z Nitry vůz pro požární účely. 29.-30.června 1974 probíhají oslavy 45. výročí založení MJPO. Při slavnosti jsou předávány medaile a vyznamenání. V roce 1979 je dovezeno požárnické auto z Ivanovic. MNV uvolňuje v roce 1981 místnost bývalé masny na zřízení klubovny. Klubovní a osvětová činnost sboru byla bohatá. Pořádaly se plesy, hasičské výlety, držela se hodová zábava a pořádaly se ostatky. Sbor se zúčastňoval všech slavností, pořádaných okolními sbory. Pořádaly se zájezdy na různé kulturní pořady. Sbor získával peníze sběrem starého že­leza lx až 2x do roka. 6. dubna 1981 se sbor rozloučil se zakladatelem sboru bratrem Františkem Vychodilem a 21. října 1982 s bratrem Janem Hanákem, dlouholetým předse­dou sboru. Br. Vychodil byl dlouholetým pokladníkem sboru. Oba byli od za­ložení sboru členy výboru.

1990 – 2015:

Do roku 1995 fungoval sbor v omezené činnosti a pomalu se dostává do útlumu. Po roce 1995 byl sbor díky nezájmu jeho členů a nemobilní technice téměř na rozpadení a zrušení. Tento stav přežívajícího sboru trvá do roku 2000. Po roce 2001 se založilo družstvo mládeže, které bohužel vydrželo jen dvě sezóny. Stav útlumu sboru trvá do roku 2006, kdy naše řady opouští velitel František Vojtek hybná páka sboru. Od toho roku začali členové sboru působit v jednotlivých funkcích naplno, sbor se sjednotil a zabránil jeho zániku a přivedl k jeho plné činnosti. Do roku 2009 se sbor nezúčastňoval žádných soutěží a akcí vzhledem k zastaralé a nepojízdné technice. V roce 2009 zakoupil obecní úřad sboru automobil Avia A30 DA 12. Po nákupu vozidla se sbor zapojil do soutěží a vrací se k 100% činnosti. V tomto roce slaví sbor 80. výročí založení. Sbor funguje ve stísněných podmínkách staré zbrojnice. V roce 2012 uvolňuje obecní úřad pro SDH starý, nevyužitý sportovní sál (Vítkuv sál), který se svépomocí členů a jejich příznivců přestavěl na požární zbrojnici, která je prostornější a modernější a nabízí členům moderní sociální zařízení. V roce 2014 na jaře se zakládá mládežnické družstvo. Jejich počet je na velice dobré urovni a stále se navyšuje. Zúčastňují se všech soutěží a po necelém roce své činnosti dosahují velice dobrých výsledků. 31.8.2014 bylo slavnostní otevření nové zbrojnice doprovázeno bohatým programem. K výročí 85. založení sboru obecní úřad zakupuje nové auto Škoda RTHP CAS 25. V roce 2015 se sbor vybavuje novými prostředky pro zásahovou činnost za finanční výpomoci uvolněné obecním úřadem. Na tomto zakoupení prostředků se podílí i členové sboru a také finanční prostředky z pokladny sboru. Nyní se sbor nachází co se týká vybavení členské a mládežnické základny na výborné úrovni. K 31.8.2015 78 členů z toho 6 žen, 25 mladých hasičů

Kulturní a společenské akce

Vepřová zabíjačka, tradiční ostatky, pálení čarodějnic, hodová zábava, Hasičský Vélet, stavení a rozsvícení vánočního stromku, ohňostroj, beseda s mládeží, okrskové soutěže, pomoc obcím a sběr druhotných surovin.

Zásahy sboru v období 1991-2014

V únoru 1991 hořelo u paní Veselé, v září u pana Korčiána a v letních měsících úklid nánosů bahna a čerpání vody ze zatopených sklepů.

6.6.1992 úklid nánosů bahna na návsi.

9.6.1992 opakují se záplavy.

7.6.1993 odstraňování škod po bouřce.

V ro­ce 1994 hořelo u pana Gajdoše

V roce 1997 v únoru zapálily místní děti stoh slámy místního ZD.

22.6.2003 odstraňování škod po vydatném dešti.

10.12.2003 požár rodinného domu romských občanů.

22.6.2005 odstraňování škod po živelné pohromě.

26.4.2006 odstraňování škod po vydatném dešti (čerpání vody ze sklepů, uvolnění automobilu z potoku). Nejvíce byly postiženy rodiny Horálíkova a Haráskova.

14.6.2007 odstraňování škod po živelné pohromě.

21-22.6.2007 se záplavy znovu opakují. Nánosy bahna nejen v obci ale i ve sportovním areálu.

1.3.2008 odstraňování škod po vichřici.

20.1.2010 požár obytné maringotky na koupališti.

1.12.2010 požár střechy RD č. 80

23.3.2012 požár travního porostu pískovna.

25.3.2012 požár travního porostu Hrubák a požár stodoly u RD č.87.

1.10.2014 záplavy –přelití hráze rybníka u sportovního arálu.

Sbor se zúčastňuje každým rokem námětového cvičení a dle požadavků obce provádí technickou výpomoc.

Funkcionáři sboru

Starostové

1987 – 1994 František Krátký

1995 – 1999 Josef Hladký

2000 – 2003 František Doupovec

2004 – 2010 František Kašík

2011 –           Martin Vojtek

 

Místostarostové

1985 – 1999 František Doupovec

2000 – 2003 Miroslav Brhel

2004 – 2014 František Doupovec

2015 –           Miroslav Brhel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

1929 – 1938:

Již v roce 1871, kdy byl založen na Moravě první hasičský sbor si lidé uvě­domovali, že takové hašení požárů jaké se provádělo, není možné. Důkazem jsou požáry, kde nejednou lehla popelem i celá obec. Také v Moravských Málkovicích byla 9. května 1929 svolána schůze, kde měl být založen sbor dobrovolných hasičů. Schůzi občanů svolal starosta obce p. Fr. Klvač do hostince Josefa Vítka. Jelikož se sešel malý počet občanů, usnesli se, že se pokusí o založení sboru v hostinci p. Josefa Vítka dne 29. června 1929. Za župu byli přítomni p. Leopold Albrecht – župní starosta, p. Macha, p. Foltánek a p. Burian – členové župního výboru. Z místních občanů se přihlásilo 26 členů. Na návrh župního starosty byly provedeny volby funkcionářů.

Největší bolestí nového sboru byla finanční stránka. Že obětavost a chuť k práci byla, je vidno z toho, že členové chodili po okolních vesnicích konat sbírky na zakoupení hasičské výzbroje.

V červnu se vzdává funkce starostenské p. Kozák Tom. a na jeho místo na­ stupuje místostarosta Klvač Fr. Na výborové schůzi 18. července 1929 byl po­dán návrh na zakoupení ruční stříkačky. Tato byla zakoupena od sboru dob­rovolných hasičů z Vyškova za 9 000,- Kč. Z Vyškova bylo též zakoupeno 200 m hadic, 9 ks šroubení, 5 ks lezeckých pásů a 7 ks obyčejných pásů za cenu 4 240,- Kč. Taktéž bylo zakoupeno 20 ks přileb za 1 800,- Kč. Stříkačka a vý­zbroj byly umístěny na obecním domě. Dále sbor nakupuje pro své členy 17 ks pracovních obleků od pana Šímy z Ivanovic za 1 500,- Kč.

Na valné hromadě sboru byl zvolen starostou br. Machálek Jan. Sbor ode­bírá tyto časopisy: Hasičskou ochranu a Hasičský věstník. V roce 1933 do sa­maritánské služby vstupují dvě sestry Emilie Harásková a Marie Kužílková. Že sbor má lepší sympatie a pochopení z řad občanů je vidět z toho, že je v ro­ce 1937 zakládán odbor žen a dorost hasičstva. Odbor žen čítá 16 členek a odbor dorostu 14 členů.

  1. září 1931 konal sbor záchranné práce při požáru u Skořinského v Rybníčku a 21. října je sbor volán k požáru ve Švábenicích u Kong. Pištělky, kde záchranné práce byly velmi těžké následkem velké zimy.
  2. dubna 1933 sbor zasahuje při požáru u J. Karáska v Orlovicích a 17. června znovu v Orlovicích při požáru u pana Trávníčka. 14. března 1931 v 1.00 hod. v no­ci nastupují hasiči k záchranným pracem k požárům mlatů rolníků Kalivody Leop. a Jana Štěrby. Ani si hasiči po těžké práci neodpočinuli a utíkají k no­vému požáru u Josefa Vítka, kde hořel ml,at. Požáry byly úspěšně lokalizovány. Zde je jasný důkaz, že práce hasičů je velice těžká a nebezpečná.
  3. května toho roku sbor likviduje požár v Medlovicích u pana Bacha a Krejčíře.
  4. června 1935 vypukl požár v Hošticích. Jelikož v místě mají motorovou stříkačku, zúčastnilo se 14 bratří bez stroje. Po dobu žní konají bratři požární žňové hlídky. Sbor na svůj vlast­ní náklad zhotovil na potoce u mostu v Rozlámaninách provizorní vodní nádrž a zároveň postavil na obecním domě stožár na sušení hadic. Výlohy činí 660,- Kč.

1939 – 1969:

Od roku 1938 až po rok 1945 není vedena kronika a ani zápisy ze schůzí nejsou dochovány. První zápis po 2. světové válce je 12. ledna 1946. 11. února 1946 se projednává zakoupení motorové stříkačky, která je dovezena ze Slavkova 19. dubna 1947. 25. května 1947 bylo slavnostní svěcení stříkačky. Na její zaplacení se vybralo sbírkou po vesnici 12 657,- Kč. Kmotřenky paní Hanáčková a Slámová darovaly na stříkačku 5 900,- Kč.

V roce 1948 se jedná o dostavbě hasičského skladiště ve výši 200 000,- Kč. Je dán návrh na zakoupení vozidla pro přepravu stříkačky k požárům přes pole a také se v roce 1950 kupuje auto Tatra. Byla opravena vodní nádrž v Rozlámaninách, dodělána vodní nádrž u mo­stu a dán návrh na zřízení vodní nádrže v zahradě paní M. Tměné č. 38. Kupuje se nové auto a stříkačky PS 8. V roce 1966-1968 se buduje Požární zbrojnice. 29. července 1969 slaví místní organizace 40. výročí svého založení a k 25. výročí osvobození ČSSR byla Požární zbrojnice předána sboru k úplnému hospodaření.

Požárníci místního sboru zasahují při požáru u pana Pernici v roce 1952. V lednu 1963 hořelo ve vepříně místního JZD.

1970 – 1989:

V roce 1970 pomáhají místní požárníci při požáru u paní Škůrkové a 6. února 1971 u požáru ve Švábenicích.

V roce 1972 se kupuje od Vojenské správy z Nitry vůz pro požární účely. 29.-30.června 1974 probíhají oslavy 45. výročí založení MJPO. Při slavnosti jsou předávány medaile a vyznamenání. V roce 1979 je dovezeno požárnické auto z Ivanovic. MNV uvolňuje v roce 1981 místnost bývalé masny na zřízení klubovny. Klubovní a osvětová činnost sboru byla bohatá. Pořádaly se plesy, hasičské výlety, držela se hodová zábava a pořádaly se ostatky. Sbor se zúčastňoval všech slavností, pořádaných okolními sbory. Pořádaly se zájezdy na různé kulturní pořady. Sbor získával peníze sběrem starého že­leza lx až 2x do roka. 6. dubna 1981 se sbor rozloučil se zakladatelem sboru bratrem Františkem Vychodilem a 21. října 1982 s bratrem Janem Hanákem, dlouholetým předse­dou sboru. Br. Vychodil byl dlouholetým pokladníkem sboru. Oba byli od za­ložení sboru členy výboru.

1990 – 2015:

Do roku 1995 fungoval sbor v omezené činnosti a pomalu se dostává do útlumu. Po roce 1995 byl sbor díky nezájmu jeho členů a nemobilní technice téměř na rozpadení a zrušení. Tento stav přežívajícího sboru trvá do roku 2000. Po roce 2001 se založilo družstvo mládeže, které bohužel vydrželo jen dvě sezóny. Stav útlumu sboru trvá do roku 2006, kdy naše řady opouští velitel František Vojtek hybná páka sboru. Od toho roku začali členové sboru působit v jednotlivých funkcích naplno, sbor se sjednotil a zabránil jeho zániku a přivedl k jeho plné činnosti. Do roku 2009 se sbor nezúčastňoval žádných soutěží a akcí vzhledem k zastaralé a nepojízdné technice. V roce 2009 zakoupil obecní úřad sboru automobil Avia A30 DA 12. Po nákupu vozidla se sbor zapojil do soutěží a vrací se k 100% činnosti. V tomto roce slaví sbor 80. výročí založení. Sbor funguje ve stísněných podmínkách staré zbrojnice. V roce 2012 uvolňuje obecní úřad pro SDH starý, nevyužitý sportovní sál (Vítkuv sál), který se svépomocí členů a jejich příznivců přestavěl na požární zbrojnici, která je prostornější a modernější a nabízí členům moderní sociální zařízení. V roce 2014 na jaře se zakládá mládežnické družstvo. Jejich počet je na velice dobré urovni a stále se navyšuje. Zúčastňují se všech soutěží a po necelém roce své činnosti dosahují velice dobrých výsledků. 31.8.2014 bylo slavnostní otevření nové zbrojnice doprovázeno bohatým programem. K výročí 85. založení sboru obecní úřad zakupuje nové auto Škoda RTHP CAS 25. V roce 2015 se sbor vybavuje novými prostředky pro zásahovou činnost za finanční výpomoci uvolněné obecním úřadem. Na tomto zakoupení prostředků se podílí i členové sboru a také finanční prostředky z pokladny sboru. Nyní se sbor nachází co se týká vybavení členské a mládežnické základny na výborné úrovni. K 31.8.2015 78 členů z toho 6 žen, 25 mladých hasičů

Kulturní a společenské akce

Vepřová zabíjačka, tradiční ostatky, pálení čarodějnic, hodová zábava, Hasičský Vélet, stavení a rozsvícení vánočního stromku, ohňostroj, beseda s mládeží, okrskové soutěže, pomoc obcím a sběr druhotných surovin.

Zásahy sboru v období 1991-2014

V únoru 1991 hořelo u paní Veselé, v září u pana Korčiána a v letních měsících úklid nánosů bahna a čerpání vody ze zatopených sklepů.

6.6.1992 úklid nánosů bahna na návsi.

9.6.1992 opakují se záplavy.

7.6.1993 odstraňování škod po bouřce.

V ro­ce 1994 hořelo u pana Gajdoše

V roce 1997 v únoru zapálily místní děti stoh slámy místního ZD.

22.6.2003 odstraňování škod po vydatném dešti.

10.12.2003 požár rodinného domu romských občanů.

22.6.2005 odstraňování škod po živelné pohromě.

26.4.2006 odstraňování škod po vydatném dešti (čerpání vody ze sklepů, uvolnění automobilu z potoku). Nejvíce byly postiženy rodiny Horálíkova a Haráskova.

14.6.2007 odstraňování škod po živelné pohromě.

21-22.6.2007 se záplavy znovu opakují. Nánosy bahna nejen v obci ale i ve sportovním areálu.

1.3.2008 odstraňování škod po vichřici.

20.1.2010 požár obytné maringotky na koupališti.

1.12.2010 požár střechy RD č. 80

23.3.2012 požár travního porostu pískovna.

25.3.2012 požár travního porostu Hrubák a požár stodoly u RD č.87.

1.10.2014 záplavy –přelití hráze rybníka u sportovního arálu.

Sbor se zúčastňuje každým rokem námětového cvičení a dle požadavků obce provádí technickou výpomoc.

Funkcionáři sboru

Starostové

1987 – 1994 František Krátký

1995 – 1999 Josef Hladký

2000 – 2003 František Doupovec

2004 – 2010 František Kašík

2011 –           Martin Vojtek

 

Místostarostové

1985 – 1999 František Doupovec

2000 – 2003 Miroslav Brhel

2004 – 2014 František Doupovec

2015 –           Miroslav Brhel